Smanjenje zaliha u radnjama za više od 1 miliona EUR za samo 4 meseca

Naš klijent je maloprodajni lanac sa preko 1000 radnji.

Smanjenje lagera smo ostvarili kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju svih podataka klijenta za sve radnje za 5 godina unazad
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (dana od poslednje prodaje i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike za
  – predviđanje buduće prodaje
  – identifikovanje problematičnih oblasti
 • Kreiranje pametnih algoritama zasnovanih na prethodno razvijenoj analitici za
  – dopunu radnji
  – popis u radnjama
  – promenu asortimana
 • Implementaciju algoritama sa zaposlenima u cilju
  – smanjenja isporuka ka radnjama
  – vraćanje/rešavanje mrtvih zaliha
  – zamena sporoprodavanih artikala sa brzoobrtnim i artiklima sa većom razlikom u ceni
 • Implementiranje pametnog algoritma za održavanje optimalnih dopuna i asortimana, kao i praćenje svih artikala u radnji.

Ako želite da unapredite vaš Cash Flow kroz smanjenje zaliha pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima smanjenja zaliha u praksi.

Uvećanje razlike u ceni za 17% kroz zadržavanje istog broja artikala u robnim grupama

Naš klijent je prehrambeni maloprodajni lanac sa preko 160 radnji.

Mi smo uvećali razliku u ceni kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju svih podataka klijenta za sve radnje za 2 godine unazad
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (životni ciklus artikala, osetljivost prodaje i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike za identifikovanje artikala sa niskim i visokim doprinosom razlici u ceni
 • Kreiranje najsavremenijih algoritama za preporuku izmena asortimana u svim radnjama kroz preispitivanje 700 miliona različitih scenarija
 • Razvoj i implemetaciju “Alata za optimizaciju asortimana” za
  – procenu koristi izmene asortimana
  – odobravanje promene asortimana
  – automatizovanje promene asortimana u ERP-u.

Ako želite da unapredite EBITDA sa postojećim portfolijom proizvoda pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima u optimizaciji asortimana u praksi.

Porast razlike u ceni za više od 20% usled dvonedeljne promocije prodaje

Naš klijent je maloprodajni lanac sa preko 200 radnji.

Mi smo povećali razliku u ceni kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju svih podataka klijenta za sve radnje za 2 godine unazad
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (osetljivost promocije, ugroženi artikli i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike za identifikovanje i merenje
  – odgovora robne grupe na akcijsku prodaju
  – efekata na ukupnu prodaju robne grupe
  – vezanog potencijala akcijskih artikala
 • Kreiranje pametnih algoritama zasnovanih na prethodno razvijenoj analitici za
  – eliminisanje artikala koji smanjuju razliku u ceni cele robne grupe
  – promovisanje artikala koje povećavaju razliku u ceni i konverziju cele robne grupe
  – povezivanje pozitivnih artikala sa nepromovisanim artiklima koji imaju visoku razliku u ceni
 • Razvoj i implementaciju “Alata za razvoj akcijske prodaje” za
  – davanje preporuke optimalne akcijske prodaje menadžerima kategorija
  – odobravanje i izmena odabranih artikala
  – kreiranje optimalne porudžbine akcijskih artikala
  – automatizovanje promene asortimana u ERP-u.

Ako želite da unapredite profitabilnost vaše akcijske prodaje pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima akcijske prodaje u praksi.

Povećana stopa konverzije “ponuđeno-prodato” sa 0,3% na 2,4%

Naš klijent je lanac apoteka sa preko 200 radnji.

Mi smo povećali stopu konverzije kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju lojalti podataka i podataka prodaje klijenta za 3 godine unazad
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (segmentiranje kupaca i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike mašinskog učenja za
  – segmentiranje kupaca
  – identifikaciju verovatnoće kupovine po segmentima
 • Kreiranje pametnih algoritama zasnovanih na prethodno razvijenoj analitici za
  – klasifikovanje kupaca
  – identifikaciju sklonosti kupaca da kupuju pojedine proizvode
 • Razvoj i implementaciju “Alata za targetiranje akcijske prodaje” za
  – predlaganje liste kupaca (broja lojalti kupaca) i proizvoda
  – modifikaciju liste zasnovane na očekivanom prihodu i troškovima kampanje
  – automatizovanje slanja ponuda u marketing aplikaciji.

Ako želite da vaši kupci budu profitabilniji pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima na projektima lojalti programa.

Povećana prodaja po punim cenama za 14% i prodajnost od 70% do 80%

Naš klijent je prodavac robe iz tekstilne industrije sa preko 60 radnji.

Mi smo povećali prodaju po punim cenama i porast razlike u ceni kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju podataka prodaje i nabavke klijenta za 4 godine unazad
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (% sortiranosti i i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike mašinskog učenja za
  – predviđanje buduće prodaje artikala
  – identifikovanje artikala koji imaju višak
  – merenje osetljivosti na popuste
 • Kreiranje pametnih algoritama zasnovanih na prethodno razvijenoj analitici za
  – identifikovanje artikala koje je potrebno poslati u drugu prodavnicu
  – identifikovanje artikala koje treba staviti na sniženje
  – identifikovanje artikala koji ne treba da idu na sniženje
 • Razvoj i implementaciju “Alata Merchandising-a” za
  – predlaganje aktivnosti zaposlenima (transfer artikala, davanje popusta, i sl.)
  – evaluaciju predloga
  – prihvatanje ili odbijanje predloga
  – automatizovanje primene donetih odluka u ERP-u.

Ako želite da prodate svoje proizvode sa većim profitom pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima na projektima upravljanja prodaje u prodavnicama.

Smanjenje porudžbina za 11%, smanjenje prihoda za 3% i povećanje ukupne razlike u
ceni za 7%

Naš klijent je prodavac sportske opreme i garderobe sa preko 80 radnji.

Mi smo povećali stopu konverzije kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju podataka prodaje i nabavke klijenta za 3 godine unazad
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (propuštena prodaja, i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike mašinskog učenja za
  – predviđanje buduće prodaje artikala tokom sezone
  – predviđanje buduće prodaje artikala koji nisu trenutno u radnjama
  – merenje propuštene prodaje
 • Kreiranje pametnih algoritama zasnovanih na prethodno razvijenoj analitici za
  – kreiranje idealne porudžbine za sve artikle
  – evaluaciju idealne porudžbine u skladu sa profitabilnošću
  – korekciju idealne porudžbine za profitabilnost, % prodajnosti i faktore inovacije
 • Razvoj i implementaciju “Alata za poručivanje” za
  – predlaganje broja artikala i količina za sve radnje
  – evaluaciju predloga u cilju profitabilnosti i nivoa zaliha
  – korekciju predloga
  – kreiranje porudžbina za sve dobavljače
  – automatizovanje slanja porudžbina u ERP.

Ako želite da unapredite vaš proces naručivanja i kupovine pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima na projektima poručivanja.

Povećan broj mesta isporuka za 6% što je ekvivalent 25 “novih” dostavnih vozila

Naš klijent je distributer sa preko 400 vozila.

Mi smo povećali broj isporuka kroz:

 • Implementaciju sopstvenog Big Data ETL za
  – akviziciju klijentovih podataka o isporukama za 2 godine unazad
  – GPS podatke za prethodne 2 godine za sva vozila
  – podatke o senzorima vozila
  – pametnu kontrolu i čišćenje podataka
  – kreiranje podataka koje klijent prethodno nije imao (alternativne rute, i sl.)
 • Razvoj najsavremenije analitike za
  – identifikovanje dostave i ostalih vožnji sa namenom
  – identifikovanje vremena dostave nasuprot stajanju vozila
  – identifikovanje vremena utovara nasuprot istovaru
 • Kreiranje pametnih algoritama zasnovanih na prethodno razvijenoj analitici za
  – identifikovanje “idealne” nasuprot predloženoj ruti
  – identifikovanje “dodeljene” nasuprot voženoj ruti
  – identifikovanje anomalije vozača nasuprot anomalijama vezanih za rutu
 • Razvoj i implementaciju korektivnih mera
  – automatizovane korekcije za postojeće softvere za određivanje ruta
  – algoritma kontrole (i sistem penala) za nepoštovanje određenih ruta
  – algoritma kontrole (i sistem penala) za vremena isporuka
  – prilagođavanje ruta prodavaca koje su pre ruta isporuka.

Ako želite da unapredite vaše procese distribucije pitajte nas o našem iskustvu i rezultatima na projektima distribucije.